• Rch definiëert een klacht als een geschreven of ongeschreven uiting van ongenoegen, of ontevredenheid over de dienstverlening van Rch. Een klacht kan zowel schriftelijk als mondeling bij Rch worden ingediend. De klacht kan zowel betrekking hebben op gedragingen en uitlatingen van medewerker(s) van Rch, als op derden die in opdracht van Rch werkzaamheden verrichten ten behoeve van cliënten van Rch.
  • De klager zal binnen twee weken na het indienen van de klacht hierover een schriftelijke bevestiging ontvangen. In deze bevestiging worden de datum van binnenkomst van de klacht en de datum waarop de gedragingen en/of uitlatingen waarop de klacht betrekking heeft, opgenomen. Tevens zal een korte omschrijving van de feiten waarop de klacht betrekking heeft worden vermeld. Daarnaast wordt aangegeven wie de behandelaar van de klacht is en uiteraard de reactie vanuit Rch op de klacht. Tot slot wordt de datum waarop de klacht is afgehandeld vermeld.
  • De klacht wordt door Rch eerst intern beoordeeld door de directeur. Als de uitkomst van deze klacht niet naar tevredenheid van de klager is, kan de klacht worden overgedragen naar een extern arbeidsdeskundige in de regio. De behandeling van de klacht dient in ieder geval te allen tijde door een onafhankelijke functionaris, die niet bij de gedraging en/of uitlatingen waarop de klacht betrekking heeft betrokken is geweest, behandeld te worden.
  • De klacht hoeft niet in behandeling te worden genomen indien het een gedraging en/of uitlating betreft, die langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden. Van het niet in behandeling nemen van de klacht, wordt de klager binnen een termijn van 2 weken na ontvangst van de klacht schriftelijk in kennis gesteld.
  • Zowel de klager als degene op wie de klacht betrekking heeft, wordt in de gelegenheid gesteld om gehoord te worden. In beide gevallen wordt daarvan een schriftelijk verslag opgemaakt. Dit verslag wordt zowel aan de klager, als aan degene op wie de klacht betrekking heeft, toegezonden.
  • De klacht wordt binnen een periode van 6 weken na indiening van de klacht afgehandeld. Wanneer de omstandigheden daartoe nopen, kan deze termijn worden verlengd. Dit dient echter naar de klager toe voldoende gemotiveerd te worden. De klager wordt schriftelijk in kennis gesteld van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht, evenals van de eventuele verdere maatregelen die naar aanleiding van de bevindingen ondernomen zijn of zullen worden. De klager wordt vervolgens telefonisch benaderd of de klacht naar tevredenheid afgehandeld is. Mocht de klacht van een cliënt niet naar zijn/haar tevredenheid zijn afgehandeld, dan heeft de cliënt de mogelijkheid de klacht neer te leggen bij de opdrachtgever van zijn of haar re-integratietraject. Dit kan bijvoorbeeld zijn de werkgever, het UWV, de gemeente, de verzekeringsinstelling, enzovoort.
  • De directie van Rch draagt nauwlettend zorg voor een registratie van het aantal ingediende klachten, van de aard van de ingediende klachten en van de naar aanleiding van de ingediende klachten getroffen maatregelen.
  • Rch presenteert de klachtenregeling in de spreekkamer, tevens ligt het ter inzage op ons kantoor in Enschede. We brengen hier elke cliënt van op de hoogte. Elke medewerker en ingehuurde derde is bij onze organisatie op de hoogte gesteld van de klachtenregeling.

Algemeen

Rchtng

Parkweg 115

7545 MV

Enschede

053 2068525

info@rchtng.nl