• Een klacht is een uiting van ontevredenheid over de dienstverlening van Rch Richtinggevers. Een klacht kan zowel schriftelijk als mondeling bij Rch worden ingediend. De klacht kan zowel te maken hebben met het gedrag van medewerkers van Rch, als met derden die in opdracht van Rch cliënten begeleiden.
  • De klager krijgt binnen twee weken na het indienen van de klacht een schriftelijke bevestiging. In deze bevestiging worden de datum van binnenkomst van de klacht en de datum waarop het gedrag heeft plaatsgevonden opgenomen. Daarnaast zal een korte omschrijving van de feiten waarop de klacht betrekking heeft worden vermeld. Ook wordt aangegeven wie de klacht gaat behandelen en uiteraard de reactie vanuit Rch op de klacht. Tot slot wordt de datum waarop de klacht afgehandeld moet zijn vermeld.
  • Over gebeurtenissen die langer dan 1 jaar geleden hebben plaatsgevonden kan geen klacht meer worden ingediend. Gebeurt dit toch dan ontvangt de klager binnen twee weken een brief waarin staat dat de klacht niet in behandeling wordt genomen.
  • De klacht wordt door Rch eerst intern beoordeeld door de interne klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris is geen betrokkene bij de klacht.
  • Zowel de klager als degene op wie de klacht betrekking heeft, krijgen de gelegenheid om hun verhaal te doen. Hiervan wordt een schriftelijk verslag opgemaakt. Dit verslag wordt zowel aan de klager, als aan degene op wie de klacht betrekking heeft, toegezonden.
  • De klacht wordt binnen een periode van 6 weken na indiening van de klacht afgehandeld. In bijzondere gevallen kan deze termijn worden verlengd. Dit moet echter wel voldoende onderbouwd zijn. De klager wordt schriftelijk op de hoogte gehouden over het verloop van het onderzoek naar de klacht. Uiteraard geldt dit ook voor eventuele maatregelen die naar aanleiding van de bevindingen ondernomen zullen worden. De klager wordt gebeld met de vraag of de klacht naar tevredenheid afgehandeld is. Mocht de klacht van een cliënt niet naar zijn/haar tevredenheid zijn afgehandeld, dan heeft de cliënt de mogelijkheid de klacht neer te leggen bij de opdrachtgever van zijn of haar re-integratietraject.
  • Indien de klacht volgens de klager niet naar behoren is afgehandeld kan de klager zich wenden tot het Klachtenbureau UWV mits de klager gebruik maakt van een dienst die in opdracht van UWV wordt aangeboden door Rch.
  • Rch is lid van OVAL, derhalve kan een klager zich melden bij www.klachtenregeling.nl indien hij van mening is dat zijn klacht niet naar behoren is behandeld.
  • Bij Rch ligt de klachtenregeling ter inzage in de spreekkamer, tevens ligt het ter inzage op ons kantoor in Enschede. We brengen hiervan elke cliënt zowel mondeling als schriftelijk per e-mail op de hoogte. Elke medewerker en ingehuurde derde bij onze organisatie is op de hoogte gesteld van de klachtenregeling.

versie 2.0 (bijgesteld 27-01-2023)

Algemeen

Rchtng

Parkweg 115

7545 MV

Enschede

053 2068525

info@rchtng.nl